Gel­gau­diš­kio dva­ro bei par­ko šian­die­na ir at­ei­tis

Gelgaudiškis – pa­gal kom­plek­si­nę ver­tę 11-ta­sis Lie­tu­vo­je ir ver­tin­giau­sias Sū­du­vos (Su­val­ki­jos) re­gio­no par­kas. Jis gam­to­vaiz­diš­kai re­konst­ruo­tas XIX a. iš se­no­vi­nio ge­o­met­rinio pla­no su jung­ti­mi į sen­gi­rę ir le­gen­di­nio Vel­nia­kal­nio pa­no­ra­mą. Tai da­bar­ti­nia­me Ša­kių r. stam­biau­sio di­džia­dvario pa­sta­tų ir uni­ka­laus par­ko an­sam­blis, iš­si­drie­kęs di­din­ga­me Ne­mu­no pa­slė­ny­je net 118,5 ha plo­te (toks nu­sta­ty­tas 1992 04 07 LRV nu­ta­ri­mu Nr. 256; ki­tų šal­ti­nių pa­tei­kia­mi plo­tai su­ma­žin­ti ir la­bai svy­ruo­ja). An­sam­blio prad­me­nis su­da­rė dar XV a. įkur­tas Skir­sne­mu­nės dva­ro pa­li­var­kas, vė­liau iš­au­gęs į di­de­lę val­dą iš pa­ja­mų, gau­tų ker­tant ap­lin­ki­nes gi­rias. Nors jos sa­vi­nin­kai ir ri­bos ne kar­tą kei­tė­si, bet 1797 m., pa­si­nau­do­jus že­mė­nau­dos su­iru­te po uni­ji­nės Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bės pa­da­li­ji­mų, Prū­si­jos ba­ro­no Te­odo­ro Koi­de­lio (Keu­del) iš Čar­to­rys­kių nu­pirk­to­ji Gel­gau­diš­kio val­da ir XIX a. te­be­bu­vo di­džiau­sio­ji val­da, su­da­riu­si 22 000 mar­gų že­mės.

Par­kas su­si­for­ma­vęs aki­vaiz­džiai su­dė­ti­nio ti­po: se­no­sios kom­pli­kuo­tos ge­o­met­ri­nės kom­po­zi­ci­jos, apė­mu­sios ir da­bar api­ru­sią tven­ki­nių sis­te­mą, bei vė­ly­ves­nės, iš­plė­to­tos sen­gi­rė­je už tven­ki­nių iki Ši­lu­pės klo­nio. Ši da­lis su­for­muo­ta pei­za­ži­nė, bet su do­mi­nuo­jan­čia spin­du­liš­kų „ta­kų žvaigž­de“, ku­ri įreng­ta, pa­sak sen­bu­vių, me­džiok­lių su­me­ti­mais – kad va­ro­vų iš to­li at­bai­dy­tus žvė­ris, ker­tan­čius spin­du­liš­kus ta­kus, ga­lė­tų ap­šau­dy­ti žvaigž­dės cen­tre įsi­tai­sę me­džio­to­jai. Iš se­no­jo lai­ko­tar­pio dar ma­to­mas, nors ir ap­lau­kė­jęs, re­tai kur Lie­tu­vo­je iš­li­kęs par­kų me­no ele­men­tas – pa­ko­po­mis te­ra­suo­tas šlai­tas de­ko­ra­ty­viems au­ga­lams, gė­ly­nams eks­po­nuo­ti; prieš pus­šim­tį me­tų par­ko­ty­ri­nin­kas A. Tau­ras bu­vo nu­sta­tęs 11 to­kių pa­ko­pų – kas 1,5 m vie­na že­miau ki­tos.

Įspū­din­gi laip­tai lei­džia­si nuo rū­mų tarp šlai­to ąžuo­li­jos į Ne­mu­no slė­ny­je esan­čią par­ko da­lį ir Že­mu­ti­nį Gel­gau­diš­kį. Ten vie­toj su­de­gu­sios me­di­nės 1866–1868 m. bu­vo pa­sta­ty­ta ply­tų mū­ro ne­ogo­ti­ki­nė sta­čia­kam­pio pla­no vie­na­bokš­tė su 3 bokš­te­liais, ap­si­de ir zak­ris­ti­jo­mis prie jos Šv. Kry­žiaus iš­aukš­ti­ni­mo baž­ny­čia.

Ba­ro­nas Gus­ta­vas Koi­de­lis at­lik­o ka­pi­ta­li­nę dva­ro ūkio re­konst­ruk­ci­ją, įstei­gęs 14 pa­li­var­kų; im­ti au­gin­ti veis­li­niai žir­gai, įsteig­ta švei­ca­riš­kų sū­rių ga­myk­la ir ki­tos ūkio nau­jo­vės. Su­kau­pus lė­šų, bu­vo pa­sta­ty­ti nau­ji dva­ro rū­mai – ne­ok­la­si­cis­ti­niai, ak­cen­tuo­ti ma­sy­vių ko­lo­nų por­ti­ku, ku­rį vir­šu­je puo­šia ak­ro­te­ri­jus. Ly­gia­gre­čiai bu­vo re­konst­ruo­tas 300 mar­gų par­kas, įreng­ta šei­mos kop­ly­čia ir ka­pi­nės.

Koi­de­lių ini­cia­ty­va, o jiems iš­vy­kus (Ru­si­jos val­džiai 1887 m. sve­tim­tau­čiams už­drau­dus vals­ty­bės pa­kraš­čiuo­se tu­rė­ti dva­rų), XX a. pra­džio­je dva­rą įsi­gi­ju­sio M. Ko­ma­ro par­kas bu­vo per­tvar­ky­tas ir gam­to­vaiz­diš­kai iš­plė­to­tas bei den­drof­lo­ris­tiš­kai pra­tur­tin­tas. Nors il­gai bu­vęs ap­leis­tas, par­kas iš­lai­kęs di­de­lių, kai ku­rių net uni­ka­lių ver­ty­bių. Da­lies par­ko 1974 m. Pa­min­klų res­tau­ra­vi­mo ins­ti­tu­te (to­liau PRI) at­lik­ti L. Či­bi­ro ir K. La­ba­naus­ko žel­di­nių ty­ri­mai in­ven­to­ri­no per 2000 me­džių, iš ku­rių per 400 bran­džių ąžuo­lų, in­di­vi­du­a­liai fik­sa­vo ir ap­ra­šė uni­ka­lią 4 ei­lių si­dab­ri­nių kle­vų alė­ją, uni­ka­lius me­džių liz­dus bei bu­kų sa­vai­mi­nu­kus par­ke. Ypač sa­vi­ta ir liz­dais iš­ug­dy­tų ąžuo­lų alė­ja. Gre­ta di­din­go šim­ta­me­čio sa­vai­mi­nių rū­šių me­dy­no ir mi­nė­tų alė­jų, mi­nė­ti­nos to­kios re­te­ny­bės kaip ame­ri­ki­nė lie­pa ir raus­va­žie­dis kaš­to­nas, stam­būs mau­me­džiai, bu­kai, treš­nės, juo­do­ji ir Vei­mu­to pu­šys. Gai­la, re­tė­ja jau am­žiaus ri­bą pa­sie­ku­sių ke­lias­de­šim­ties pa­pras­tų­jų kaš­to­nų alė­ja. De­ja, su­ny­ko tven­ki­nių sis­te­ma, iš­vir­tus ne­pri­žiū­ri­miems už­tvan­kų py­li­mams. Smun­kan­tį Gel­gau­diš­kio dva­rą, nu­a­lin­tą I pa­sau­li­nio ka­ro vo­kie­čių oku­pa­ci­jos bei spau­džiant ar­tė­jan­čiai dva­rų že­mė­val­dą su­var­žiu­siai Lie­tu­vos že­mės re­for­mai, Ko­ma­ras par­da­vė Lie­tu­vos mo­te­rų drau­gi­jai, įkur­di­nu­siai čia vie­nuo­lių ša­ri­čių pri­žiū­ri­mą vai­kų prie­glau­dą (apie 80 glo­bo­ti­nių). Vai­kų glo­bos įstai­ga iš­li­ko ir so­viet­me­čiu: iš­ug­dė di­de­lę gre­tą pi­lie­tiš­kų vi­suo­me­nės na­rių, iš­si­ne­šu­sių Gel­gau­diš­kio par­ko ža­ve­sį vi­sam gy­ve­ni­mui. 1966 m. vai­kų glo­bos na­mai re­organizuoti į pa­gal­bi­nę in­ter­na­ti­nę mo­kyk­lą. Vi­sų tų įvy­kių ir per­mai­nų nu­skur­din­tą bu­vu­sį tur­tin­gą ir de­ko­ruo­tą rū­mų in­ter­je­rą ga­lu­ti­nai su­ža­lo­jo 1979 m. rū­mus iš­ti­kęs gais­ras. De­ja, PRI reng­tie­ji kai ku­rių pa­sta­tų ir par­ko tvar­ky­mo pro­jek­tai taip ir ne­su­lau­kė įgy­ven­di­ni­mo. At­kū­rus Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bę, vil­čių su­tei­kė įsteig­ta­sis Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nis par­kas (PRP), ku­rio ini­cia­ty­va pa­gal ben­dra­dar­bia­vi­mo su Da­ni­jos kom­pa­ni­ja „He­de­sels­ka­bet“ 1999 m. pro­jek­tą įreng­tas par­ko pa­žin­ti­nis ta­kas tu­ris­tams su til­te­liais, laip­tais, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros for­mo­mis, lau­ko bal­dais, de­ko­ru, ku­rie įreng­ti nau­do­jant tra­di­ci­nę me­džio dar­bų me­to­di­ką, o su miš­kų ūkio pa­ra­ma su­tvar­ky­ti ir pa­švie­sin­ti marš­ru­to pa­ta­kių me­dy­nai. Ta­čiau dau­gias­luoks­ne kul­tū­ri­ne ver­te pa­si­žy­min­čiam an­sam­bliui to ne­pa­kan­ka. Su­dė­tin­giems kom­plek­si­nio res­tau­ra­vi­mo dar­bams PRP ne­tu­ri pa­kan­ka­mai lė­šų ir įga­lio­ji­mų. Vi­suo­me­nei daug ne­ri­mo su­kė­lė kai ku­rių val­di­nin­kų ke­ti­ni­mai an­sam­blį skai­dy­ti ir pri­va­ti­zuo­ti da­li­mis. Tą ne­ri­mą iš­reiš­ku­sia­me Ka­zio Ka­za­ke­vi­čiaus straips­ny­je „Dau­gu­ma Su­val­ki­jos dva­rų ne­tu­ri šei­mi­nin­kų“ („Lie­tu­vos ži­nios“, 2003 05 06) ap­gai­les­tau­ja­ma, kad „rū­mų būk­lė kas­met vis blo­gė­ja“, o ir vi­sos „Gel­gau­diš­kio dva­ro so­dy­bos at­ei­tis pas­ta­rai­siais me­tais ta­po la­bai ne­aiš­ki“. Daug ini­cia­ty­vos ro­do su­si­tel­ku­si Gel­gau­diš­kio ben­druo­me­nė, ti­kė­da­ma­si Lie­tu­vos mas­tu uni­ka­liam par­kui di­des­nės vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei ti­kė­ti­nų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos. Gal tuo­met ir iš­si­pil­dy­tų KVAD (da­bar­ti­nio Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos) Ma­ri­jam­po­lės pa­da­li­nio 2004 05 25 ata­skai­to­je pa­reikš­ti bai­gia­mie­ji lū­kes­čiai, „kad šis vie­nas iš se­niau­sių ir ver­tin­giau­sių par­kų bus in­teg­ruo­tas į vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą, pa­ge­rins žmo­nių gy­ve­ni­mo ir ap­lin­kos ko­ky­bę, bus iš­sau­go­tas at­ei­ties kar­toms kaip ne­at­ski­ria­ma Lie­tu­vos is­to­ri­nio kraš­to­vaiz­džio, kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do da­lis“.

Nuo 2001 m. kovo 20 d. an­sam­blis įtrauk­tas į Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą kaip G251K11 ob­jek­tas, turintis ar­chi­tek­tū­rinę, is­to­ri­nę, ur­ba­nis­ti­nę, kraš­to­vaiz­džio ver­tę – su rū­mais ir 9 ūkio sta­ti­niais, de­for­muo­tos tven­ki­nių sis­te­mos frag­men­tais. Rū­mai ap­leis­ti po van­da­liz­mo ir 1979 m. gais­ro. Gel­gau­diš­kis taip pat įtrauk­tas į dva­rų pro­gra­mą, bet jai rem­ti lė­šų kol kas be­veik ne­ran­da­ma…

To­dėl M. K. Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­das, tre­čius me­tus tęs­da­mas lab­da­rin­gų ren­gi­nių cik­lą ,,Na­cio­na­li­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mui – ak­ty­vi pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va“, kar­tu su Gel­gau­diš­kio ben­druo­me­nės cen­tru „At­gai­va“ ir Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja Gel­gau­diš­kio ben­druo­me­nės cen­tre „At­gai­va“ (Tai­kos g. 59, Gel­gau­diš­kio miestelis, Ša­kių r.) 2008 m. ba­lan­džio 18 d. 14 val. ren­gia „Ap­skri­to­jo sta­lo“ se­mi­na­rą-dis­ku­si­ją „Gel­gau­diš­kio dva­ro bei par­ko šian­die­na ir at­ei­tis“. Se­mi­na­re-dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus: Gel­gau­diš­kio ben­druo­me­nės cen­tro „At­gai­va“ na­riai, Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos eks­per­tas Al­gi­man­tas Gra­žu­lis, par­kų ty­ri­nė­to­jas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas, Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nio par­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ir vi­si no­rin­tie­ji...

O 17 val. Gel­gau­diš­kio kul­tū­ros cen­tre (Tai­kos g. 76, Gel­gau­diš­kio miestelis, Ša­kių r.) – kul­tū­ri­nė pro­gra­ma „Yra tik­tai Tė­vy­nė“ (pa­ruoš­ta pa­gal po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­les). Šią pro­gra­mą at­liks ak­to­rius Pet­ras Ven­slo­vas, so­lis­tė Gied­rė Juk­ne­vi­čū­tė-Bei­na­rie­nė (sop­ra­nas), klar­ne­ti­nin­kas Val­das An­driš­ke­vi­čius, pia­nis­tė Be­ata Ving­rai­tė. Veiks Fon­do kau­pia­ma ir ke­liau­jan­ti pa­ro­da „Lie­tu­vos dva­rai“. Ir šis, jau 38-asis, M. K. Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­do ren­gi­nys, kaip ir iki šiol vy­kę, – at­vi­ras vi­siems ir ne­mo­ka­mas.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ren­gi­nį ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ciur­lio­nio­pa­vel­das.lt.


/ Inforamcijos šaltinis: www.suduvosgidas.lt /